Algemene Voorwaarden

Geen verrassingen, alles goed geregeld!

De opdrachtgever heeft met inachtneming van de belangen van Trendits Productions, de vrijheid om het definitief afgemaakte werk te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Het materiaal is na een volledige voltooiïng van onze samenwerking volledig uw eigendom (zonder externe wijzingingen zonder overleg met ons).

Naamsvermelding

Tenzij vooraf anders is overeengekomen, is Trendits Productions te allen tijde gerechtigd om de bedrijfs naam op of bij het werk te (laten) vermelden en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van het originele Trendits logo openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Eigendom & Copyright

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Trendits tot stand gebrachte video/foto bestanden, project bestanden, ruw matteriaal, designs, script of ideeën, ontwerpen, animaties en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Trendits Productions, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld mogen deze alsnog niet zonder toestemming verspreid of hergebruikt worden.

externe Wijzigingen

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Trendits Productions veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

Retourneren

Tenzij Trendits Productions aantoonbaar fouten heeft gemaakt of gemaakte afspraken niet of niet volledig is nagekomen is het nooit mogelijk uw geld terug te krijgen. Mocht er een fout zijn gemaakt vinden wij hier uiteraard een passende compensatie of vergoeding voor maar dit is uitsluitend in samenspraak met ons, wij hanteren geen enkele vorm van retour of korting bij ontevredenheid. Wel is het natuurlijk altijd mogelijk dingen te laten aanpassen tot het wel naar wens is.

Betaling & Aanbetaling (50%)

Voor een correcte verwerking van uw betaling dient u vooraf een aanbetaling te doen van 50% van de afgesproken prijs.

Het resterende bedrag dient u te volbrengen voordat het eindproduct word afgeleverd of uiterlijk binnen 30 dagen na uw aanbetaling. 

Betalings verplichting

Indien er na het verstrijken van de betalings termijn van 30 dagen nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Trendits Productions gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,– EURO.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Opzegging & ontbinding overeenkomst

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij/zij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

Wanneer de opdrachtgever een gemaakte afspraak wilt cancelen of verzetten dient hij/zij de kosten voor eventueel apparatuur of andere gemaakte kosten te vergoeden en dit kan eventueel met (een deel van) de aanbetaling geregeld worden.

 

Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Faillissement

Zowel de opdrachtnemer als Trendits Productions zelf hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.

Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Aansprakelijkheid

Trendits Productions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  1. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  3. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  4. fouten in het eindproduct  indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
  5. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) test, check of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) test, check of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.